Kostnader

Ombudskostnader

Beroende på uppdragets art, omfattning och krav på specialiserad kunskap debiterar advokatbyrån olika arvodeskostnader. Avtal om arvode sker individuellt med varje klient och sker i samband med inledande konsultation.

Rättsskydd – är ett försäkringsskydd som ingår i de flesta hem-, villa- och fritidshusförsäkringar. Försäkringen gäller den försäkrade i egenskap av privatperson och för att rättsskyddet i din försäkring skall träda in måste en tvist ha uppstått med en annan part. Det innebär att rättsskyddsersättning som huvudregel inte utgår för förhandlingar eller avtalsskrivning. Försäkringen skall när tvisten uppkommer som regel ha gällt under minst två år men den behöver inte ha gällt hos samma försäkringsbolag.

Om det blir aktuellt så hjälper vi Dig att anmäla ditt behov av rättsskydd till ditt försäkringsbolag.

Klienten är ytterst ansvarig för advokatbyråns arvode.

Rättshjälp – Om du inte har en försäkring som täcker kostnaderna för din tvist kan du ha rätt till rättshjälp. Innan rättshjälp söks ska advokaten/juristen lämna minst en timme och högst två timmars rådgivning mot en bestämd avgift. Denna rådgivning får du bekosta själv. Beslutar du dig för att gå vidare med ditt ärende efter lämnad rådgivning hjälper vi dig att fylla i och lämna in ansökan om rättshjälp.

Du kan få mer information om rättshjälp via Rättshjälpsmyndighetens hemsida: www.rattshjalpsmyndigheten.se.