ex4ex4
ex4

Kostnader


Beroende på typ av ärende debiterar byrån olika arvodeskostnader.

Advokatbyrån hjälper Dig att ansöka om rättshjälp och rättskydd.

Erhåller Du rättshjälp betalar Du en rättshjälpsavgift som fastställs av rättshjälpsmyndigheten, resten av ombudskostnaden står staten för, dock måste Du alltid betala kostnaden för en timmes konsultation i ärendet. Under särskilda omständigheter kan rättshjälpsmyndigheten bevilja bistånd för den första konsultationstimmen.

​Kan Du ta Din hemförsäkrings rättsskydd i anspråk för tvisten betalar Du en självrisk på 20 - 25 %, oftast som lägst 1 500 kr.

Konsumenttvistnämnden

Advokatsamfundets Konsumenttvistnämnd har till uppgift att pröva arvodestvister eller andra ekonomiska krav som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå med anledning av tjänst som de tillhandahållit konsumenten.
 
Om en sådan tvist uppstått, har en konsument rätt att få tvisten prövad av Konsumenttvistnämnden. Konsumenten skall dock först kontakta advokaten för att försöka nå en lösning i samförstånd innan Konsumenttvistnämnden prövar ärendet.
 
Kontaktuppgifter och mer information om Advokatsamfundets Konsumenttvistnämnd finns på: 
www.advokatsamfundet.se/ konsumenttvistnamnden