GDPR och integritetspolicy

Behandling av Dina personuppgifter

EUs Dataskyddsförordning 2016/679/EG (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018. Den ställer fler och hårdare krav på behandling av personuppgifter.

Therese Ström Advokatbyrå AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra nödvändig jävskontroll.

Vi behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen, för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas på grundval av att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal enligt artikel 6 b Dataskyddsförordningen.

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan advokatbyrån och Dig, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata Dina rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata Dina rättigheter. Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Therese Ström Advokatbyrå AB enligt vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från advokatbyrån om användningen av de personuppgifter som rör Dig. Vi kommer på Din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter.

Kontakta oss på therese.strom@advokatstrom.com om Du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.

Personuppgiftsansvarig är:

Therese Ström Advokatbyrå AB
Södra Agnegatan 29
112 29 Stockholm
Telefon: 08 400 257 91
E-post: therese.strom@advokatstrom.com